Radice E-13 Bronspropeller

E-13 är en 3-bladig propeller med en bladyta på FA/F = 0.51. Bladutformning och yta gör denna propeller till den mest optimala propellern för de flesta deplacement-båtar med fartområde upp mot 12 till 13 knop.

Fler propellerblad eller större propelleryta ger oftast sämre resultat på långsamtgående båtar. Lagerförs i de flesta dimensioner mellan 12" till 27" diameter.


Val av propell

Att välja propeller till sin båt kan vara mycket besvärligt, så man bör därför kontakta experter på området för att få en riktig beräkning gjord. Beräkning av en propeller bygger inte bara på teoretiska formler, utan också mycket på erfarenhet, vilket gör det så speciellt. En propeller definieras genom diameter, stigning, antal blad, bladarea, höger eller vänstergående och axeldimension.

Det första man måste veta för att välja propeller är vilken typ av båt det är fråga om, och vanligtvis delar man in båtar i tre huvudgrupper:

1

Deplacement-båtar

Det är båtar med s.k. deplacementskrov (d.v.s. skrovet undantränger lika mycket vatten som båtens vikt även med fart). Dessa båtar har en begränsning när det gäller fart oavsett hur stor motor man monterar. Typiska deplacementbåtar är snipor, tunga båtar, segelbåtar och båtar med små motorer.

2

Halvplanande båtar

Det är båtar med relativt stora motorer och moderat vikt, och som har en skrovform som gör att de börjar att glida på vattnet och börjar närma sig planande båtars gång i vattnet.( Vanligt fartområde är från 13 till strax över 20 knop.)

3

Planande båtar

Är båtar med skrov utformade som ett V och har längsgående steglister. De har stora motorer i förhållande till vikt, och de glider uppe på vattnet. Största delen av båtens vikt bärs av vattnets hydrodynamiska lyftkraft, och det är bara en del av skrovet som är i beröring med vattnet, något som gör att friktionen mot vattnet reduceras och farten ökar. För att få reda på den rätta dimensionen på propellern måste först diametern räknas ut.

Diameter och stigning blir nästan alltid angiven i tum (1tum=2,54cm).

Diameter

Följande data måste uppges:

A

Motorns effekt i kilowatt (KW)

eller hästkrafter(HK)

B

Propelleraxelns varvtal (RPM)

D.v.s. motorns varvtal dividerat med backslagets utväxling( reduktion)

C

Vilken typ båten

och båtens hastighet

Stigning

Propellerns stigning är den teoretiska distans båten flyttar sig vid ett varv på propellern. För att finna rätt stigning på propellern är det båtens fart som ligger till grund samt propelleraxelns varv/ min.

Ingen propeller som arbetar i vatten är 100% effektiv och skillnaden mellan teoretisk hastighet och verklig hastighet kallas propellerns slipp. Propellerns slipp anges i procent och kan variera väldigt mycket från båttyp till båttyp och är beroende av hur lätt eller tungt båten glider i vattnet.

Antal propellerblad

Generellt kan man säga att man normalt använder 2-blads propeller till segelbåtar, 3-blads propeller till deplacement-båtar och 4-blads propeller till halv och helplanande båtar.

Propellerns rotationsriktning

För att bestämma propellerns rotationsriktning kan man stå bakom båten då den ligger på land, och se mot propellern. Roterar propellern, när växeln står i framåt, moturs, är detta en vänsterpropeller(kallad LH), roterar den däremot medurs är det en högerpropeller (kallad RH).

Placering och installation

Sleipner rekommenderar montering med dessa minstamått för att upprätthålla god effekt och undgå oönskat ljud från propellern:
Propell montering minstemål Sleipner Radice
A = d x 0,1   min. 50 mm
B = d x 0,06
C = d x 0,1
D = d x 0,2
E = 0,5 til 1 x axeldiameter

(d = propellerdiameter)

Propellerkon

Vid beställning av propeller uppge dessa mått i mm (med 1 decimal): A, B, G, F, E

Propellkon skisse for bestilling