Försäljningsvillkor

Dessa försäljningsvillkor gäller om parterna inte har ingått något annat skriftligt avtal. Villkoren kan ändras av säljaren utan föregående meddelande, och gäller för försäljning som ingås efter ändringen.

1. Erbjudanden och orderbekräftelse
Alla priser och villkor som erbjuds är bindande i två (2) månader om inget annat anges. Ett avtal ingås endast när orderbekräftelse finns tillgänglig. Villkor som anges i förfrågningar eller beställningar gäller inte om de avviker från våra allmänna försäljningsvillkor eller från villkor specifikt nämnda i våra erbjudanden eller är skriftligen intagna i orderbekräftelser.

2. Teknisk information
Beskrivningar, illustrationer, kataloger, broschyrer och andra bilagor till våra erbjudanden är vanligtvis endast för informationssyfte och är inte bindande i någon detalj. Dessa dokument ska inte lämnas till obehöriga personer. Information som tillhandahålls av teknisk konsultation i samband med köp av kompletta system är endast för vägledning. Säljaren ansvarar inte för felaktig rådgivning såvida det inte utgör grov vårdslöshet. 

3. Ritningar
Ritningar som lämnats av en part till den andra får inte användas i strid med ägarens intressen och får inte kopieras eller göras tillgängliga för en tredje part utan ägarens skriftliga medgivande.

4. Prissättning
Om ingen giltig offert finns tillgängligt, kommer priserna att gälla dagen för orderbekräftelsen. Säljaren är fri att ändra sina priser baserat på till exempel förändringar i inköpspriser, produktionskostnader, växelkurser, tullar och avgifter etc. Vid prisförändringar bör säljaren informera köparen med fyra (4) veckors varsel under normala förhållanden.

5. Betalning
Säljarens villkor är kontant vid leverans om inte annat särskilt avtalats. När man lämnar in en skriftlig ansökan om kredit kan ett separat avtal ingås om detta. Säljaren förbehåller sig rätten att avslå en sådan ansökan utan att angivande av skäl, och att ändra ett sådant avtal utan att förhandsmeddela.

6. Leverans
Leveranstiden beräknas utifrån tekniskt och ekonomiskt klar beställning bekräftad av säljaren. Leveranstiden anses vara vägledande och en variation på 1 - 3 dagar anses vara normal. Förväntat leveransdatum är den dag då varorna lämnar vår fabrik i Fredrikstad. Säljaren är inte ansvarig för att överskrida leveranstiden på grund av omständigheter som säljaren inte kontrollerar, inklusive förseningar från säljarens underleverantörer.

En sådan försening ger inte köparen rätt att avbryta beställningen om inte förseningen väsentligen överstiger längden på den bekräftade leveranstiden. En försening med tolv (12) månader ger köparen rätt att avbryta beställningen. Om säljaren blir medveten om att leveransen inte kommer att ske inom gränserna för den vägledande leveranstiden, ska han meddela detta och om möjligt ange en ny leveranstid.

7. Leveransvillkor och frakt
Såvida inget annat avtalats levereras EXW Incoterms 2010 från vår fabrik i Fredrikstad. Om leveransen kräver särskild förpackning eller leverans på Europall och liknande kommer detta också att komma i tillägg. 

8. Leverans, egendomsrätt och risköverföring
Försäljningsvaran anses vara levererad när den har ankommit till köparens besittning på det överenskomna sättet. Säljaren förbehåller sig full äganderätt till varan till dess full betalning erlagts. Kredit och utbyte betraktas inte som betalning förrän de har betalats i sin helhet. Vid försäljning till en återförsäljare är denna skyldig att hantera sina köpare med liknande äganderättsvillkor och överföra sina rättigheter i likhet med avtalet med säljaren.

9. Köparens skyldighet att erhålla varan
Köparen är skyldig att ta emot försäljningen. Även om köparen misslyckas med att ta emot varor som är färdiga för leverans när tiden är inne, eller om leveransen på annat sätt inte kan ske på grund av köparens omständigheter, är köparen fortfarande skyldig att betala som om artikeln hade levererats. Om köparen misslyckas med att ta emot varan inom rimlig tid efter det att han har uppmanats att göra det, kan säljaren avbryta köpet och kräva ersättning. I annat fall gäller bestämmelserna i avsnitten 50 - 57§ köpslagen.

10. Skyldighet att utreda
Köparen är skyldig att undersöka försäljningsobjektet omedelbart (se 31§ i Köpslagen). Köparen har bördan att bevisa att det finns en avtalsenlig fel.

11. Klagomål och brister
Fel ska rapporteras till säljaren omedelbart. Klagomål på grund av fel som endast kan upptäckas när försäljningsartiklarna är monterade och testade, anses ha gjorts i tid när det görs omedelbart efter att felet har hittats. Klagomålet måste dock senast nå säljaren 14 dagar efter att bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts.

Köparen kan inte göra anspråk på fel som orsakats av felaktig installation, felaktig användning av produkten eller att instruktionerna, ritningarna, eller anslutande bruksanvisning inte följs.

Köparen kan inte göra anspråk på fel på grund av felaktig information i de begärda / angivna specifikationerna, måtten, tekniska data eller liknande som ligger till grund för leverantörens produktrekommendation och efterföljande leverans eller i specialproduktion inklusive möjliga justeringar där detta har utförts.

Köparen kan inte göra anspråk på brister i fall där han har använt en komponent avsedd för en komplett produkt från säljaren som är såld som reservdel eller liknande för att ingå produktion av egna bogpropellrar, styrsystem eller liknande. Rätten att göra anspråk är ogiltig om varorna efter leverans ändras eller repareras av någon annan än säljaren och utan hans skriftliga medgivande. Säljaren är inte ansvarig för och är inte skyldig att betala för reparationer som köparen gjort utan vårt samtycke. Arbetskostnaderna täcks av specialavtal och den förflutna tiden, per påbörjad halvtimme och till det överenskomna timpriset. Nuvarande timpris är 600 Sek / timme.

12. Reklamationsrätt och garanti 
Sleipner AB försäljning sker B2B, Köplagen reglerar skyldigheter och rättigheter utöver vad som framgår av avtal och försäljningsvillkor.

Fritidsbåtsmarknaden:
Säljare erbjuder en garanti på sina produkter till fritidsbåtsmarknaden i enighet med Konsumentsköpslagen, Normal garantitid är 2år.

Garantivillkoren är beskriven i manualen som levereras i samband med produkten. All Reklamation ska ske till det företag som sålt varan till privatpersonen, vilken i sin tur sköter kontakten med Sleipner AB.

Kommersiell marknad/Yrkesbåt:
Utöver den lagpliktiga reklamationsrätten erbjuder säljaren en garantirätt på 1år. Garantivillkoren är beskriven i manualen som levereras i samband med produkten. All Reklamation ska ske till det företag som sålt varan till Yrkesbåten.

13. Indirekt skada eller tapp
Säljaren är inte ansvarig för indirekt skada eller tapp (till exempel rörelseintäkter) Denna punkt gäller istället för 27, 40, 67 §§ i Köplagen.

14. Avhjälpande av brist
Säljaren har rätt att avhjälpa ett avtalsmässigt fel inom rimlig tid efter att säljaren har fått köparens anmälan om brist enligt punkt 11. Nödvändigt utbyte av delar och eventuella reparationer blir utfört för säljarens räkning. Resor, kost, uppehällesutgifter och eventuella övertidstillägg betalas emellertid av köparen. Kostnader för felsökning ska täckas av köparen, om inget annat avtalas. Denna punkt gäller istället för 34 - 36 §§ i Köpslagen.

15. Köparens ångerrätt vid felaktig leverans
Om säljaren avhjälper ett påstått fel eller misstag inom rimlig tid, har köparen ingen möjlighet att avbryta köpet. Om en brist eller ett fel inte åtgärdas inom rimlig tid efter att köparen har åberopat bristen eller felet, har köparen rätt att häva köpet om felet är väsentligt. Krav på avbokning måste lämnas så snart det har fastställts att bristen inte kan eller kommer att åtgärdas. Rätten att avbryta köpet behålls endast om köparen har klagat i enlighet med punkt 11. Om köparen med rätt häver köpet, kan han kräva at köpeskillingen återbetalas, utan ränta, och skall ställa försäljningsföremålet till säljarens förfogande i säljarens lokal. Efter utgången av de nämnda tidsfristerna kan köparen inte göra anspråk på grund av en brist utan att säljaren skriftligen har ingått avtal om att garantera föremålet under en längre tid, eller agerat grovt vårdslöst. Denna punkt gäller istället för 25,26, 39,64,65 §§ i Köplagen. 

16. Ansvarsbegränsning
Förutom skyldighet att avhjälpa brister enligt ovan, är säljaren inte skyldig att betala skadestånd, prisavdrag eller någon annan form av kompensation för direkt eller indirekt skada eller förlust till följd av defekta varor eller förseningar, inklusive skador / förluster till följd av avbrott, förlust av förlorade vinster, skador orsakade på varorna eller andra varor (till exempel skador på råvaror eller halvfabrikat) skada/förlust som uppstår till följd av köparens användning av varorna eller annan följdskada.

Detta gäller även om skadan/förlusten måste betraktas som en förutsägbar och eller uppenbar konsekvens av den felaktiga varan/förseningen. Dessa ansvarsfriskrivningar gäller inte om säljaren är skyldig till grov vårdslöshet. Säljaren tar inget ansvar för underleverantörers försumlighet. Denna punkt gäller istället påföljdsreglerna mot säljaren enligt köplagen. 

17. Integritet
Säljaren bearbetar endast nödvändig personlig information som köparen tillhandahåller säljaren för att utföra avtalet eller upprätthålla kundrelationen. Den personliga informationen behandlas i enlighet med säljaren integritetsförklaring.

Om köparen agerar som säljarens representant i exempelvis projektförsäljning och därmed får personuppgifter från säljaren, är denna skyldig att behandla dessa i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsdirektiv (GDPR).

18. Begränsningar vid återförsäljning
Säljarens produkter kan användas på marina fartyg och omfattas således av exportkontrollbestämmelser och särskilda restriktiva åtgärder. Såvida det inte finns en godkänd ansökan från utrikesministeriet bekräftar köparen härmed att de sålda produkterna inte ska exporteras till länder som omfattas av FN:s vapenembargo.

19. Force majeure
Säljaren ansvarar inte för underlåtenhet att uppfylla överenskomna villkor som möts av leveranshinder på grund av force majeure. Som force majeure betraktas alla hinder som faller under säljarens sk. ”kontrollansvar” i köplagen (27, 40 §§), både när sådana hinder är allmänna och när de specifikt påverkar säljaren eller dess underleverantörer. 

20. Tvist
Parterna skall försöka att lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte är möjligt skall tvisten lösas enligt svensk lag. Drivs ärendet till domstol skall det avgöras i säljarens tingsrätt.

Uppdaterad 31.03.2020